Regler for tilskud til Hjørring Firma Sport (HFS) fra Personaleforeningen

Der er opsat nogle generelle regler for, i hvilke omfang personaleforeningen dækker startkontingenterne ved deltagelse i Hjørring Firma Sports aktiviteter.

Alle nuværende aktiviteter indenfor Hjørring Firma Sport (HFS) er tilskudsberettiget for medlemmer af Personaleforeningen, men der er sat loft over tilskuddets størrelse. Eneste undtagelse er udendørs fodbold, hvor hele kontingentet betales af Personaleforeningen uanset beløbsstørrelse og/eller holddeltagernes evt. medlemskab af foreningen.

For indeværende sæson bidrager Personaleforeningen med max. kr. *200,00 pr. medlem pr. aktivitet. Ved tilmeldelse af hold, hvor startkontingentet er større end det samlede berettigede tilskud, er det det enkelte holds deltagere, der indbyrdes aftaler fordelingen af det "manglende" beløb.

Derudover afholder personaleforeningen hele udgiften til medlemskontingentet til HFS. (For år 2005 kr. 650,00)

Størrelsen på bidraget til startkontingentet tages op til revurdering en gang om året. Det sker antageligt i starten af marts måned, hvor den nye bestyrelse netop har konstitueret sig.


*Det er besluttet, at bibeholde tilskuddet pr. medlem pr. aktivitet på kr. 200,00 i indeværende sæson (2006/2007).
Bestyrelsen den 08.03.2006